Logo
Loading...

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Historii Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowskiej 33/35, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 73/2006. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji lub zakupu biletów lub usług z Oferty programowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości realizacji zamówienia i świadczenia usług.
 3. W Muzeum został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo pisząc na adres: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 534 432 884.
 4. Dane osobowe znajdujące się w Systemie sprzedaży przetwarzane będą w celach związanych z rezerwacją a następnie sprzedażą Biletów lub rezerwacją usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 5. Ponadto dane osobowe w postaci utrwalonego wizerunku będą przetwarzane w celu:

1)  zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Budynku Muzeum;

2)  zapewnienia ochrony osób i mienia, w tym mienia Muzeum;

3)  zachowania tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorcy;

4)  zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości osiągnięcia powyższych celów.

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu rezerwacji online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usług prawnych, analitycznych, marketingowych, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów lub usług. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 4. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 6. Dane osobowe podmiotu danych bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 7. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw, określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w ust. 1 i 3.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.